Všeobecné obchodní podmínky E-Půjčovny lodí

Martin Diviš - E-Půjčovna lodí, sídlem Krátká 2440/13, Praha, 100 00, IČ: 88539733

mobil: +420 606 062 565, email: kancelar@e-pujcovnalodi.cz dále jen "půjčovna"

I. Objednávka, rezervace a platba

1. Objednávka:

Objednávku nájmu vodáckého vybavení provede nájemce skrz webový formulář na stránkách www.e-pujcovnalodi.cz, e-mailem nebo telefonicky.

2. Rezervace:

Přijatou objednávku půjčovna co nejdříve potvrdí a tím objednané vybavení nájemci na daný termín závazně zarezervuje. Půjčovna si vyhrazuje právo přijatou objednávku nepotvrdit (=zrušit).

3. Platba:

Po provedení rezervace musí nájemce uhradit rezervační poplatek („záloha“) ve výši 1000,- Kč. Zálohu je nutno uhradit do 5 dnů od provedení rezervace, nejpozději však 3 dny před počátkem nájmu. Platbu zálohy lze provést bankovním převodem na účet půjčovny. Číslo účtu a variabilní symbol obdrží nájemce emailem spolu s potvrzením rezervace. Pokud se vybavení rezervuje méně než 3 dny před začátkem nájmu, nájemce zálohu neplatí.

Doplatek nájemného uhradí nájemce hotově nebo kartou při převzetí vodáckého vybavení a uzavření nájemní smlouvy.

V případě zrušení rezervace bude rezervační poplatek nájemci vrácen po odečtení storno poplatku dle storno podmínek v bodu II. Odst 1.

II. Zrušení a změna rezervace

1. Zrušení rezervace ze strany nájemce:

Rezervaci může nájemce zrušit buď telefonicky na tel.: +420 799 512 193 a +420 606 062 565 nebo e-mailem na: kancelar@e-pujcovnalodi.cz. Při zrušení rezervace nebo její části ze strany nájemce je tento povinen uhradit storno poplatek, dle storno podmínek uvedených v tabulce níže.

Storno poplatky z ceny nájmu vybavení:

Při zrušení rezervace 14 a více dní před začátkem nájmu lodí - 0%.

Při zrušení rezervace 7-13 dní před začátkem nájmu lodí - 20% z ceny, minimálně však 200,-- Kč.

Při zrušení rezervace 2-6 dní před začátkem nájmu lodí - 50% z ceny, minimálně však 500,-- Kč.

Při zrušení rezervace méně jak 48 hodin před vyplutím - 100% z ceny.

Cenou nájmu vybavení se zde rozumí cena za pronájem rezervovaného vybavení dle ceníku.

2. Změna rezervace ze strany nájemce:

Rezervaci může nájemce po dohodě s Půjčovnou změnit, a to telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Dojde-li během změny rezervace ke snížení počtu objednaných lodí nebo ke zkrácení délky pronájmu, bude storno poplatek vypočítán ze zrušené části rezervace (tedy z rozdílu ceny mezi původní a upravenou objednávkou) dle tabulky v článku 1.

3. Zrušení a změna rezervace ze strany půjčovny

Půjčovna si vyhrazuje právo zrušit rezervaci v případě, že nájemce včas neuhradil zálohu.

V případě nesplavnosti vybraného úseku řeky (z důvodů vysokého nebo naopak nízkého vodního stavu) bude půjčovna nájemce o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že bude splavný jiný úsek řeky, bude rezervace po vzájemné dohodě přesunuta na tento úsek. V případě, že plavbu nelze realizovat nikde na dané řece, bude smlouva po dohodě obou stran buď zrušena nebo přesunuta na jiný termín. V případě zrušení smlouvy ze strany půjčovny z důvodu nesplavnosti celé řeky dostane nájemce zpět celou zaplacenou zálohu.

Limity nesplavnosti se řídí podle limitů uvedených pro daný úsek na www.vodackanavigace.cz a http://hydro.chmi.cz/hpps/

III. Nájem vybavení

1. Smlouva o nájmu a převzetí vodáckého vybavení

Podpisem smlouvy o nájmu vodáckého vybavení vzniká nájemci právo na dočasné užívání objednaného vodáckého vybavení v termínu uvedeném v nájemní smlouvě. Pro uzavření smlouvy a převzetí vybavení je nájemce povinen předložit platný občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz. Bez těchto dokladů nemůže být předmět nájmu předán! Vodácké vybavení bude nájemci předáno ihned po podpisu nájemní smlouvy. Při převzetí vybavení je nájemce povinen zkontrolovat předmět nájmu. Svým podpisem potvrzuje, že vodácké vybavení převzal v pořádku, na dobu určitou, uvedenou ve smlouvě.

2. Čas a místo převzetí a vrácení vybavení

Předání objednaného vybavení se uskuteční v místě uvedeném v rezervaci. Vybavení předá pronajímatel nájemci v předem sjednaný čas. Standardně během dopoledne mezi 8 a 12 hodinou. Po předchozí domluvě i mimo tyto hodiny. Při nepřevzetí vybavení ve sjednaný čas, nejpozději ve 12 hodin, vzniká pronajímateli nárok na storno poplatek ve výši 100% z ceny. Nájemce je povinnen vrátit pronajaté vybavení poslední den nájmu nejpozději do 19 hodin v místě uvedeném ve smlouvě. V případě pozdního převzetí nebo vrácení vodáckého vybavení je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou započatou hodinu. V případě, že bude vodácké vybavení vyzvednuto nebo vráceno v jiném, než ujednaném místě ve smlouvě, je nájemce povinen uhradit náklady spojené s dopravou vybavení z/do tohoto místa.

3. Povinnosti nájemce ve vztahu k užívání vybavení

Předmět nájmu (vodácké vybavení) je nájemce povinen užívat výlučně k účelu, k němuž je předmět nájmu určen. Dále je nájemce povinen s předmětem nájmu zacházet tak, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda. O případném vzniku škody musí nájemce bezodkladně informovat pronajímatele. Nájemce není oprávněn na předmětu nájmu provádět jakékoliv úpravy bez předchozího výslovného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen chovat se tak, aby sobě ani třetí osobě nezpůsobil škodu či jinou újmu.

4. Ztráta nebo poškození vodáckého vybavení

Vodácké vybavení musí být vráceno čisté, kompletní a nepoškozené. Pokud vodácké vybavení nebude vráceno v pořádku, je nájemce povinen zaplatit částku, odpovídající nákladům na opravu, případně koupi nového vodáckého vybavení (vyjma poškození, které je kryto "Pojištěním proti poškození lodí a raftů", viz čl. IV.)

Na vypůjčených plavidlech je přísně zakázáno kouřit a převážet zvířata!
Je zákázáno plavidla převážet!
Na veškeré vodácké vybavení je zakázáno lepit samoleky, lepenky, kreslit apod. !


V případě porušení těchto zákazů je nájemce povinnen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a případně vzniklou škodu.

Ceny oprav určí půjčovna podle rozsahu poškození.

Ceny nového vybavení:
Plastová kánoe Vydra 21.000,-- Kč
Nafukovácí kánoe Baraka 37.500,-- Kč
Nafukovací raft Colorado 450 41.500,-- Kč
Nafukovací raft Ontario 450 S 41.500,-- Kč
Nafukovací raft Colorado 360 40.000,-- Kč
Pádlo 700,-- Kč
Vesta 1.500,-- Kč
Barel 700,-- Kč
Vak 1.000,-- Kč
Nafukovací pumpa 700,-- Kč
Přídavná sedačka 1.000,-- Kč

5. Dohoda o uznání závazku

V případě, že nebude nájemce schopen uhradit způsobenou škodu nebo smluvní pokutu za pozdní vrácení lodí hotově nebo kartou při vrácení lodí, je povinen podepsat na místě dohodu o uznání dluhu a provést úhradu dlužné částky bezhotovostním převodem na účet půjčovny a to nejpozději do 14 dnů ode dne skončení nájemního vztahu.

IV. Pojištění proti poškození lodí a raftů

1. Pojištění

Pojištění proti poškození lodí a raftů lze sjednat během rezervace. Cena pojištění je 10% z ceny nájmu. V případě poškození, či zničení lodí a raftů nehradí nájemce plnou cenu, ale pouze spoluúčast dle následující tabulky. Pojištění se vztahuje pouze na samotná plavidla, nikoliv na další vybavení jako jsou pádla, vesty, barely a pod.

Typ poškození Plastová plavidla Nafukovací plavidla
Úplné zničení 6.000,-- Kč 9.000,-- Kč
Částečné poškození Max. 3.000,-- Kč (podle poškození) Max. 5.000,-- Kč (podle poškození)

Úplným zničením lodí a raftů se rozumí takové poškození vybavení, že toto vybavení nebude možné opravou uvést do původního stavu nebo stavu velmi blízkého původního stavu.

Částečným poškozením lodí a raftů se rozumí změna vzhledu, tvaru nebo funkce vybavení, kterou bude po opravě možné uvést do stavu umožňujícího obvyklé užívání vybavení.

2. Výjimky z pojištění

"Pojištění proti poškození lodí a raftů" se nevztahuje na:

Ztrátu nebo krádež vybavení (vybavení, jakkoliv poškozené, je vždy nutné vrátit!).

Úmyslné poškození vybavení (např. záseky sekerou).

Poškození vybavení ohněm, cigaretou, doutníkem atd...

Poškození vybavení na jezu, který je označen jako nesjízdný. Informace o jezech naleznete v aplikaci "Vodácká navigace", nebo na stránkách https://www.vodackanavigace.cz/.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů půjčovnou, a to pro účely realizace práv a povinností z nájemní smlouvy. Nezvolí-li zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů půjčovnou také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření nájemní smlouvy.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při rezervaci provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat půjčovnu o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů zákazníka může půjčovna pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje půjčovnou bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se zákazník domníval, že půjčovna nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat půjčovnu nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby půjčovna nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu půjčovna povina tuto informaci předat. Půjčovna má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Odpovědnost

Zapůjčené vodácké vybavení užívá nájemce na vlastní nebezpečí. Půjčovna nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví nebo na majetku nájemce nebo třetích osob vzniklých v souvislosti s užíváním zapůjčeného vodáckého vybavení.

Půjčovna neručí za vodotěsnost zapůjčených barelů. Cenné věci doporučuje před uložením do barelu raději zabalit do vodotěsných obalů.

2. Obchodní podmínky

Půjčovna je oprávněna kdykoli měnit tyto obchodní podmínky. Platnosti nabývají okamžikem zveřejnění na internetových stránkách a nově uzavřené smlouvy se budou řídit vždy podmínkami platnými v době uzavření těchto smluv.

Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto obchodních podmínek.

Objednáním nájmu vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Součástí těchto obchodních podmínek je ceník.

V Praze dne 20. 1. 2023